หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

 

 
พิมพ์ชื่อผู้บริจาคแล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการบริจาคทั้งหมด
< คลิกรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด   = มีภาพ>

ชื่อผู้บริจาค :

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73]

ทั้งหมด 7290 รายการ

ลำดับ รหัส ผู้บริจาค ผู้รับมอบ ที่อยู่ผู้รับมอบ เนื่องในโอกาส วดป.ไถ่
1 6716709 คณะผู้ร่วมบุญ นางคำผุย พงษ์ดารา 405 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

2 6716708 คณะผู้ร่วมบุญ นายปรเมษฐ์ พรหมโสภา 97/455 หมู่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

3 6716707 คณะผู้ร่วมบุญ นางสาวปู ชนะสิงห์ 67 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

4 6716706 คณะผู้ร่วมบุญ นายทนงศักดิ์ ผลพันธ์ 209 หมู่ 3 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

5 6716705 คณะผู้ร่วมบุญ นางสาวอุมาพร สุภสุข 36 หมู่ 13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

6 6716704 คณะผู้ร่วมบุญ นายไพรวรรณ พ้นโศรก 69 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

7 6716703 คณะผู้ร่วมบุญ นางพรทิพย์ ผลากุล 163 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

8 6716702 คณะผู้ร่วมบุญ นางหนูจร จิตรสิงห์ 52 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

9 6716701 คณะผู้ร่วมบุญ นายไพบูลย์ รัตนบวร 168/3 หมู่ 6 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

10 6716700 คณะผู้ร่วมบุญ นางพันธ์ สืบเสนาะ 26 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

11 6716699 คณะผู้ร่วมบุญ นางสาวสุริมา เพิ่มศรี 302 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

12 6716698 คณะผู้ร่วมบุญ นายสมร ขยายวงศ์ 101 หมู่ 15 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

13 6716697 คณะผู้ร่วมบุญ นางลำไพ บุญประสิทธิ์ 139 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

14 6716696 คณะผู้ร่วมบุญ นางสาวเบ็ญจวรรณ วารินทร์ 138 หมู่ 6 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

15 6716695 คณะผู้ร่วมบุญ นายประไพ ผูกมิตร 153 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

16 6716694 คณะผู้ร่วมบุญ นางสาวสายชล นำผล 78/1 หมู่ 17 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

17 6716693 คณะผู้ร่วมบุญ นางสาวบังอร ชำนาญเวช 8 หมู่ 8 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

18 6716692 คณะผู้ร่วมบุญ นางสาวมะลิวัลย์ ขยายวงศ์ 234 หมู่ 15 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

19 6716691 คณะผู้ร่วมบุญ นายอภิวัฒน์ สร้อยสนธิ์ 30 หมู่ 13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

20 6716690 คณะผู้ร่วมบุญ นายสุพล บุญสราง 56 หมู่ 13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

21 6716689 คณะผู้ร่วมบุญ นางศรีไพ กุญเกศ 181 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

22 6716688 บริษัท ไทย เอ็น จี เอส (1999) จำกัด นางนุ่ม วะสุรีย์ 17 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

23 6716685 คณะผู้ร่วมบุญ นางประภาพร ประทีปทอง 163 หมู่ 8 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

24 6716684 คณะผู้ร่วมบุญ นางอัษฎาภรณ์ ฝอยทอง 96/1 หมู่ 5 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

25 6716683 บริษัทไทยแปซิฟิค บรรจุภัณฑ์ จำกัด นางสาวจำเนียร สายงาม 216 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

26 6716682 คุณสุพรรณี-คุณสุภาพร พูลสถิติวัฒน์ และครอบครัว นายศิรศักดิ์ ภู่นวนกมล 97/452 หมู่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

27 6716681 คุณปริญญา อรรถพรมงคล และผู้ร่วมบุญ นางสาวยุพา สุภสุข 188 หมู่ 13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

28 6716678 คุณธีระ ธีรติ และครอบครัว นายอรรณพ สีหาบุตร 37 หมู่ 4 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

29 6716677 คุณอนันต์ วัยวุฒิภิญโญ นายสัมฤทธิ์ พุ่มแก้ว 510 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

30 6716676 คุณมนต์ชัย อิฐวรากร นายคำ สุภสุข 41 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

31 6716675 บจก.บางกอก เฟริสทืแพค นายสถิตย์ พุ่มพิกุล 431 หมู่ 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

32 6716674 คุณมาลี ตั้งใจสนอง นายเจษฎากร ทองทวน 336 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

33 6716673 คุณศุภิสรา เมธีเวชศาสตร์ นางหนูกาน วันดี 151 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

34 6716672 คุณกุลพล เอี่ยมถนอมชัย นางสาวบานชื่น คนึงสูง 135 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

35 6716671 คุณชุดา กิตติพรพิมล นางอรทัย อุ้มบุญ 98 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

36 6716670 คุณอรพิน ภานุทัศนาภร นายสุริโย หวังชื่น 382 หมู่ 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

37 6716668 คุณชัยวัฒน์-คุณมุกดา ลิขิตจรรยากุล นางสาวประพิศ ยืนยาว 73 หมู่ 8 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

38 6716667 คุณประเสริฐ เลิศอริยานันท์ นางสาวสุดใจ วะสุรีย์ 334 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

39 6716666 คุณจินตรา กิจโชคเจริญสกุล นางสมพร นามผลดี 42 หมู่ 6 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

40 6716664 นายพรเมตต์ ทรงเมตตา นางสาวณัฐพร ชนะสิงห์ 510 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

41 6716663 นายพรเมตต์ ทรงเมตตา นายณัฐวัฒน์ สร้อยสนธิ์ 117 หมู่ 8 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

42 6716661 คุณธัญพิชชา ชลวาสิน นางลำพัน ศาลาน้อย 29 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

43 6716660 นายพรเมตต์ ทรงเมตตา นายณัฐวัฒน์ สร้อยสนธิ์ 117 หมู่ 8 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

44 6716659 นายพรเมตต์ ทรงเมตตา นายสุดทวี บัวใหญ่ 234/1 หมู่ 15 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

45 6716658 นายพรเมตต์ ทรงเมตตา นางสาวอุบล บุญสนิท 16 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

46 6716657 นายพรเมตต์ ทรงเมตตา นางสาวศรีผ่อง หวังชื่น 47 หมู่ 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

47 6716656 คุณศรีวรรณ-คุณบุญนำ แหล่งป่าหมุ้น พร้อมลูกหลาน นางสาวกฤษณา วงศ์สุทธิ์ 318 หมู่ 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

48 6716655 คุรสุพรรณี เอกพิพัฒนชัย นางสาวฐานิตา อาภรณ์ศรี 479 หมู่ 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

49 6716653 คุณฉัตรชัย-คุณปิติพร-คุณจินตนา-คุณนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล นางสาวลำดวน ศรีธรรม 21 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

50 6716652 คุณวิทยา บุญญธนาภิวัฒน์ นายวีระชัย บุญทรง 89 หมู่ 13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

51 6716651 คุณชดาษา เตชะเกษมสุข นางสาวปฏิมา สิมเสมอ 388/8 หมู่ 1 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

52 6716646 คุณทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม นางเพ็ญพักตร์ ทวีวงค์ 19 หมู่ 3 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

53 6716645 คุณวิมลมาศ กลิ่นธรรม นางสาวบุญมี สายเบาะ 27 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

54 6716644 คุณสุเมธ ประเวศวรารัตน์ และครอบครัว นางสาวจันทร์เพ็ง ยืนยิ่ง 71 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

55 6716644 คุณสุเมธ ประเวศวรารัตน์ และครอบครัว นางสาวจันทร์เพ็ง ยืนยิ่ง 71 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

56 6716643 คุณกิตินุช-คุณกำจร-คุณวินัย กำโชคชัย,คุณกิติรักษ์ ชาตรูปะมัย นายทองขัน บุญสนิท 59 หมู่ 13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

57 6716640 คุณสิริพันธุ์ ปิยพจนากร นางหนูรักษ์ ผิวทอง 139 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

58 6716639 คุณสุชาดา สาระบรรจง นายพันทวี ป้อมหิน 329 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

59 6716637 คุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย นางชุติกาญจน์ สกุลสุข 182 หมู่ 6 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

60 6716636 กองบุญแก้วอนันตภพ นายสถาพร สายแวว 466 หมู่ 3 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

61 6716635 คุณพทชร วรมิศร์ และครอบครัว นางสาวสุภารัตน์ หลักทอง 161 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

62 6716634 คุณอิศรินทร์ วรมิศร์ นางพิไล บุรีรักษ์ 60 หมู่ 13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

63 6716633 คุณพิมลยา-คุณพินียา วงศ์ไวศยวรรณ นายบรรจง จันทร์ชนะ 81 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

64 6716632 คุณสินิจธร รุจิระบรรเจิด และผู้ร่วมบุญ นางสาวศรีสุดา ยืนยิ่ง 77 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

65 6716631 อ.วีณา , อ.วราภรณ์ ภูวสรกุล และครอบครัว นางสัมพันธ์ บุญสุข 102 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

66 6716630 คุณนุสนธิ์ สนคลัง และผู้ร่วมบุญ นางสมรักษ์ ศรีวงษ์ราช 253 หมู่ 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

67 6716629 คุณณัทดริน สรรพานิช นายกวินท์ แก้วมั่น 24 หมู่ 6 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

68 6716628 คุณทัดดาว วรมิศร์ นายสุรเดช ทวีวงค์ 314 หมู่ 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

69 6716627 คุณอริยาภรณ์ ลายลักษณ์ศิริ นายคำเหมือน สายงาม 174 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

70 6716626 คุณชัชวาล-คุณรัตนา ลิ้มฬหะพันธ์ นางศรีพลอย กองน้อย 135 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

71 6716623 คุณกนกวรรณ ตวงหิรัญโชติ นายเสถียร ปุญญา 21 หมู่ 6 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

72 6716622 คุณธนวรรธน์ พลวิชัย และครอบครัว นางสาววิไลพร อรอินทร์ 58 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

73 6716619 คุณนิตยา กฤตธนเวท นางบันเย็น สมประสงค์ 61 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

74 6716618 คุณจิตริณี-คุณพรชัย เอื้อมโนวิไล นายเฉลิมพล หลวงพล 87 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

75 6716617 คุณทิพย์วรรณ ประยูรหงษ์ นายจิรวัฒน์ ชื่นวานร 118 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

76 6716616 คุณชนาภา นาทีทอง นางสนอง พิพัตพร 146 หมู่ 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

77 6716607 คุณวิชุดา ศิริธนะ นายยุรนันท์ สิทธิจินดา 174 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

78 6716606 คุณสุทธินันท์-คุณณิชาภา เตชะทยานันท์ นายถาวร ชำนาญเวช 559 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

79 6716605 คุณกิติพัฒน์ สีมานนท์ นายเชียง ทวีวงค์ 158 หมู่ 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

80 6716604 คุณกมลวรรณ พงษ์วชิรินทร์ นายทวีศักดิ์ ผูกมิตร 367 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

81 6716603 คุณธันยาพร วิกซ์ นายณรงค์ มูลมั่น 240 หมู่ 3 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

82 6716602 คุณสุนันทา รัตนมณีวงศ์-ครอบครัวครองบุญยิ่ง นางสาวผกาวัลย์ บุญล้อม 63 หมู่ 3 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

83 6716601 คุณสุวรรณา ภัทรนาวิก นางสาวพวงเพ็ชร กุญเกศ 146 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

84 6716600 คุณวิสุศิริ ภัทรนาวิก นางวัชราภรณ์ ธิบูรณ์บุญ 95 หมู่ 8 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

85 6716598 คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ นายสมคิด คินานันท์ 136 หมู่ 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

86 6716594 คุณทวีฉัตร จุฬางกูร นายภูมิพงษ์ นวลศิริ 99/21 หมู่ 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พระเทพฯ 2567

07 เม.ย.2567

87 6716593 นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ นางสุนันท์ มูลโต 10 หมู่ 5 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

88 6716592 นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ นายทวีชัย นามประสพ 7 หมู่ 9 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

89 6716591 นางลำเพียง ภูกลอย นายอนุชิต สังวาลทอง 213 หมู่ 3 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

90 6716590 นายสมเกียรติ ลิ้มคุณธรรม นางมลิวรรณ สิทธิจินดา 70 หมู่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

91 6716589 นายกิตติภณ ลิ้มคุณธรรม นางสาวสุภาพร ศุภสุข 97 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

92 6716588 นางกฤษณา เกษมไพบูลย์สุข นายพินโย ลามาตย์ 167 หมู่ 8 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

93 6716587 นางกฤษณา เกษมไพบูลย์สุข นางสาวพนมพร ศุภสุข 96 หมู่ 4 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

94 6716569 คุณเอกภักดิ์ วงศ์วิเศษ นายสุนธร นามผลดี 175 หมู่ 6 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

95 6716568 คณะผู้ร่วมบุญ นายพนาทรัพย์ ชาวทอง 277 หมู่ 15 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

96 6716567 คณะผู้ร่วมบุญ นายอำพร ชัยวงค์ 45 หมู่ 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

97 6716566 คณะผู้ร่วมบุญ นายทวีชัย ถนอมสุข 59 หมู่ 9 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

98 6716565 คณะผู้ร่วมบุญ นางสาวสมฤดี ยืนยิ่ง 19 หมู่ 13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

99 6716564 คุณนวพร-คุณวันทิพย์ พงษ์ตัณฑกุล-คุณธนา ศรชำนิ นางสุรางค์ รอดเพ็ชร 123 หมู่ 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

100 6716563 คุณเกรียงไกร-คุณปทุมพร จิรกวีกุล นายคำผา ยืนยิ่ง 94 หมู่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประจำเดือน มี.ค.67

17 มี.ค.2567

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73]

ทั้งหมด 7290 รายการ

 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554