หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

   
 
 

กระบวนการบริจาคเงินของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ

 
  ดำเนินการตลอดทั้งปีตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  
 

     ตู้รับบริจาค

o   ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินลงตู้บริจาค ณ จุดที่ตั้งตามแรงศรัทธา

o   คณะกรรมการร่วมกันเปิดตู้ตรวจนับแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ

o   เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ออกใบเสร็จรับเงินแนบไว้ที่ตู้รับบริจาคพร้อมสำเนาเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ

 
 

      ผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมบริจาคที่ที่ทำการมูลนิธิฯ 

o   ผู้มีจิตศรัทธาลงทะเบียนบริจาคเงินกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

o   เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ออกใบเสร็จมอบให้ผู้บริจาค

o   รวบรวมเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ
 

ที่ทำการมูลนิธิฯ
อาคารที่ทำการ 148 วัดลุ่มเจริญศรัทธา ซอยเจริญกรุง 69 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.02-211-6382, 02-672-4499, 086-655-8869


 
 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทร์
133-5-46166-9
ธนาคารทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์
069-2-20635-2
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ทำเนียบรัฐบาล
067-1-02151-6

     ผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ
(สมทบรายย่อย, หรือเท่ากับราคาโค-กระบือ)
 

o   ผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ

o   ผู้บริจาคแจ้งทางโทรศัพท์หรือทางเวบไซต์ของมูลนิธิฯและส่งสำเนาเอกสารการโอนให้กับเจ้าหน้ามูลนิธิฯ

o   เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ผู้บริจาค

o   กรณีโอนเงินเท่ากับราคาโค-กระบือ เจ้าหน้าที่ต้องออกหมายเลขกำกับโค-กระบือ และบันทึกหมายเลขไว้ในใบเสร็จและเอกสารการโอนด้วย

 
 

·    บริจาคในพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ

o   ผู้มีจิตศรัทธาลงทะเบียนบริจาค

o   กรณีบริจาคโค-กระบือครบตัว เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ออกหมายเลขกำกับโค-กระบือ

o   เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมเขียนหมายเลขกำกับโค-กระบือมอบให้ผู้บริจาค

o   รวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ

o   นำเลขที่เอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีและลำดับเลขที่ เล่มของใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งหมายเลข กำกับโค-กระบือมาบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ

     ทุกครั้งที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯต้องนำเลขที่เอกสารการโอนเงินมาบันทึกไว้ในใบเสร็จให้ตรงกัน หากเอกสารการโอน 1 ใบประกอบด้วยหลายใบเสร็จ ต้องบันทึกไว้ให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย  เอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับโค-กระบือ ให้นำหมายเลขกำกับโค-กระบือบันทึกประกอบไว้ทุกรายการ
 

 
 

พิธีไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือ

 
 

         จัดให้มีขึ้นปีละ 2 ครั้งในโอกาสวันแม่ และ วันพ่อแห่งชาติ (คณะกรรมการกำหนดวันจัดพิธี ก่อนถึงกำหนด วันแม่และวันพ่อแห่งชาติ) ในบางปีอาจจะมีเพิ่มกรณีพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงฆ่าสัตว์

o   คณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม กำหนดวัน และจำนวนโคกระบือ

o   การสำรวจเกษตรกรผู้ยากจนที่สมควรได้รับมอบโค-กระบือ ก่อนจัดให้มีพิธีไถ่

o   มูลนิธิฯ ได้รับรายชื่อเกษตรกรจากชุมชนหรือหมู่บ้านที่เสนอขอรับการบริจาค

o   คณะกรรมการมูลนิธิฯ กำหนดจำนวนโค-บือที่จะจัดให้มีพิธีไถ่ชีวิต

o   ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรเพื่อกำหนดพื้นที่เพื่อจัดพิธีมอบโค-กระบือ

o   มูลนิธิฯ ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจข้อมูลและถ่ายภาพเกษตรกร ณ บ้านพักจริงตามรายชื่อที่ได้รับ

o   คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันพิจารณาจากข้อมูลและภาพถ่ายเพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะ สมควรได้รับมอบ โค-กระบือ

o   มูลนิธิฯส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานและร่วมกับโรงฆ่าสัตว์เพื่อจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีไถ่ชีวิต

o   มูลนิธิฯส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานและร่วมกับคณะกรรมการในพื้นที่เกษตรกรเพื่อจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีมอบ

o   เรียนเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี อาทิ ผู้ว่าราชการจังวัด ผู้กำกับการ ปศุสัตว์จังหวัด

o   ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เพื่ออำนวยความปลอดภัยของคณะเดินทางในการเดินทางไปประกอบพิธีมอบ โค-กระบือ

o   ขั้นตอนการร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น.

o   ผู้มีจิตศรัทธาลงทะเบียนบริจาคเงินที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน

o   เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ออกใบเสร็จรับเงิน

o   กรณีร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือครบตัว เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ออกหมายเลขกำกับโค-กระบือ และให้ผู้บริจาคประกอบพิธีคล้องโค-กระบือและถ่ายภาพประกอบ

o   เริ่มประกอบพิธีอย่างเป็นทางการเวลาประมาณ 13.00 น.

o   ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดพร้อมกันที่เต๊นประกอบพิธี

o   เลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน

o   ประธานมูลนิธิฯ ต้อนรับและเปิดพิธี

o   ร่วมกันถวายสักการะพระฉายาสาทิสลักษณ์

o   ประกอบพิธีทางสงฆ์ กรวดน้ำ และรับประพรมน้ำมนต์เพื่อสิริมงคล

o   คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตรวจสอบเอกสารใบลงทะเบียน ใบเสร็จและเงินบริจาคให้ถูกต้องตรงกัน

o   โรงฆ่าสัตว์บรรทุกโค-กระบือนำส่งไปยังสถานที่ประกอบพิธีมอบ
 

o   พิธีมอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรดำเนินการหลังจากพิธีไถ่ชีวิต 1 อาทิตย์

o   สำรวจรายชื่อผู้บริจาคที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมประกอบพิธีมอบโคกระบือ

o   คณะกรรมการส่วนล่วงหน้าเดินทางไปเตรียมความพร้อมและนำเกษตรกรที่จะรับมอบโค-กระบือมาทำสัญญาเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงของการรับมอบโค-กระบือ

o   คณะกรรมการและผู้บริจาคเดินทางไปยังสถานที่ประกอบพิธีมอบโค-กระบือ

o   ขั้นตอนพิธีรับมอบโค-กระบือเริ่มเวลาประมาณ 09.00 น.

o  พระอาจารย์เลี่ยมฯ นำเกษตรกรผู้ที่จะรับมอบโค-กระบือประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ และดื่มน้ำสาบาน

o  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และเกษตรกรพร้อมกันในสถานที่ ประกอบพิธี

o  เลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน

o  ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดพิธี

o  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าประจำที่ด้านหน้าสถานที่ประกอบพิธี

o  เกษตรกรเข้ารับมอบเอกสารสัญญา

o  ประกอบพิธีทางสงฆ์

o  เกษตรกรและผู้บริจาคร่วมกันส่งมอบโค-กระบือ พร้อมบันทึกภาพถ่าย กรณีผู้บริจาคไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธี ให้คณะกรรมการเป็นผู้ส่งมอบและบันทึกภาพไว้

o  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกันถ่ายภาพ

o   เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ รวบรวมเอกสารและข้อมูลการประกอบพิธีส่งมอบเพื่อดำเนินการนำขึ้น website เพื่อเผยแพร่

 
 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554