หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

   
กิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือของมูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533
โดยการนำของ พระอาจารย์ เลี่ยม กิตติเมธี ก่อตั้งคณะกลุ่มบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมเป็นพลังบุญ พลังศรัทธา จนผู้มีจิตศรัทธาหลาย ๆ ท่านรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น และได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ ประชุมหารือ จัดทำข้อบังคับและขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับอนุมัติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542

ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
คณะกรรมการ 26 ท่าน วาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

คณะกรรมการทุกท่าน เป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและทรัพย์ส่วนตัวมาร่วมกันบริหารให้เกิดกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ด้วยจิตสาธารณะ
โดยมิได้รับหรือหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด
 
       
    พระอาจารย์ เลี่ยม กิตติเมธี
ประธานอุปถัมภ์
   
     
  พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา
ประธานกรรมการ
  นางศิริวรรณ ดำเนินชาญวนิชย์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
 
     
  นายจิรวัฒน์ สิริวรรณาภรณ์
กรรมการและเหรัญญิก
  พ.ต.อ. อัครินทร์ สุขเกษม
รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

 
นายสุรชัย มีชัยเขตต์
กรรมการ
นายสุทัย เทียมเมือง
กรรมการ
นายสุชาย สุภาธนศักดิ์
กรรมการ
นางสาวประภาศิริ ศรีหจันทร์
กรรมการ
นายสมเกียรติ พรรัตนยากร
กรรมการ
นายบุญสม เอี่ยมกาญจนาลัย
กรรมการ
นายอำนวย สายสิทธิ์
กรรมการ
นางพเยาว์ สายสิทธิ์
กรรมการ
นายพนม เกษมปรมฤดี
กรรมการ
นายส่าย สุรวิชัยนันท์
กรรมการ
พันตำรวจเอกภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์/กรรมการ นายอธิวัฒน์ ชิดอรุณธนวัฒน์
กรรมการ
นายณณฐภพ มิตรานนท์
กรรมการ
นางสาวศิริพร จินดา
กรรมการ
นางสุนันทา กู่กิจวัฒนา
กรรมการ
   
นางสาวพรสวรรค์ ต่อนี
กรรมการ
นางพนิตตา แซ่ตั้ง
กรรมการ
นางสาวจินตนา ทรงเมตตา/กรรมการ
นายณัฏฐ์ ทรงเมตตา
กรรมการ
นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
กรรมการ
นายพรเมตต์ ทรงเมตตา
กรรมการ
นายทวีชัย ตัณฑวรรธนะ
กรรมการ
นายประหยัด ศิรินภาพันธ์
กรรมการ
นางสาวศุภรัตน์ ชัยโชติจินดา
กรรมการ
พ.ต.ท.ธธีร์ธร เพชรสิราสิงห์
กรรมการ
   
นายเคี้ยง แซ่ตั้ง
กรรมการ
นางปัณพิชญ์ชญา วรรณะเศรษฐการ/กรรมการ พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ
กรรมการและเลขานุการ
   
 
 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554