หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

   
กิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือของมูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533
โดยการนำของ พระอาจารย์ เลี่ยม กิตติเมธี ก่อตั้งคณะกลุ่มบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมเป็นพลังบุญ พลังศรัทธา จนผู้มีจิตศรัทธาหลาย ๆ ท่านรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น และได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ ประชุมหารือ จัดทำข้อบังคับและขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับอนุมัติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542

ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
คณะกรรมการ 29 ท่าน วาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

คณะกรรมการทุกท่าน เป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและทรัพย์ส่วนตัวมาร่วมกันบริหารให้เกิดกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ด้วยจิตสาธารณะ
โดยมิได้รับหรือหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด
 
 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554